Privacy

INTRODUCTIE EN INFORMATIE

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je informeren over de manier hoe we jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe KV Mechelen omgaat met de persoonsgegevens van de bezoekers van de website en beschrijft hoe persoonsgegevens verwerkt worden van abonnees, supporters, fans, bezoekers, toeschouwers, partners, klanten, leveranciers, spelers en leden aangesloten bij KV Mechelen.  YR KV Mechelen nv is de organisatie achter de activiteiten van de voetbalclub KV Mechelen. YR KV Mechelen nv is gevestigd te op de Kleine Nieuwedijkstraat 53 te 2800 Mechelen en is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0479.448.630. YR KV Mechelen nv is de organisatie achter de activiteiten van de voetbalclub KV Mechelen. Hierna wordt de organisatie KVM, de club, wij of ons genoemd.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden:  

 

1. door het gebruik van de website (inclusief de webshop alsook de abonnement- en ticketverkoop),  

 

2. in het stadion,  

 

3. via het gebruik van de applicaties en diensten die worden aangeboden en gebruikt in de club.  

 

In deze privacyverklaring wordt beschreven van wie persoonsgegevens worden verzameld, welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt. KVM hecht een groot belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. De versie van deze privacyverklaring werd aangepast op 30 september 2022. Wij passen deze privacyverklaring regelmatig aan, consulteer daarom regelmatig deze pagina. 

 

KVM is de verwerkingsverantwoordelijke tenzij anders vermeld en zoals gedefinieerd in de AVG(2), voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. De betrokkene (hierna ook vermeld “jou” of “jouw”) is de persoon waarover de persoonsgegevens worden verzameld en die door deze persoonsgegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Voor vragen in verband met deze privacyverklaring kan u mailen naar privacy@kvmechelen.be . Andere contactgegevens zijn beschikbaar op de website: kvmechelen.be

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Dit is de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018.

Het GEBRUIK en VERWERKEN van PERSOONSGEGEVENS

Als voetbalclub verwerken we jouw persoonsgegevens: 

 • Bij het sturen van een (e-mail)bericht aan de club,  

 • Bij het sluiten van een overeenkomst,  

 • Bij het invullen van een (web)formulier  

 • Als je meedoet aan een actie op sociale media.  

 • Bij promoacties of wedstrijden op onze webpagina’s of op sociale netwerken.  

 • Bij het bezoeken van onze website  

 • Bij het u toesturen van e-mails worden de gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en eventueel op welke links je eventueel hebt geklikt. 

 • Bij het scannen van de abonnementen of gekochte tickets om het stadionbezoek te legitimeren en te registreren. 

 • Bij aankopen in de webshop of de fan-winkel registreren we jouw aankopen en houden we jouw aankoophistoriek bij. 

Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door u worden verstrekt. Bij website bezoek worden gegevens als het IP-adres van jouw computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens tenzij u deze ons meedeelt dan gebeurt dit op grond van Art.9.2 van de AVG. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

 

 

DOEL  

persoonsgegevens 

Wettelijke basis voor de verwerking 

 

 

Verkoop van tickets en abonnementen 

Contact- , identificatie-, financiële gegevens,   

Uitvoering van een overeenkomst 

Verkregen Toestemming 

Wettelijke verplichting  

Gerechtvaardigd belang 

 

 

 

Versturen van een nieuwsbrief 

Contactgegevens,  

 

 

Gebruik maken van de webshop  

Contact- , identificatie-, financiële gegevens,   

 

 

Beantwoorden van uw vragen 

Contactgegevens 

 

 

 

VERWERKERS, DOORGIFTE AAN DERDEN DOORGIFTEN

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van KVM worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van KVM en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden aan derde partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke vordering  

BEWAARTERMIJNEN

In deze privacyverklaring wordt aangegeven wat de bewaartermijn is voor de persoonsgegevens die we hebben verzameld en verwerkt. Er zijn enerzijds de wettelijk vastgestelde termijnen welke worden gehanteerd door de club en anderzijds respecteren we termijnen die niet langer dan effectief en noodzakelijk zijn om het gecommuniceerde doel te kunnen verwezenlijken.

RECHTEN VOOR DE BETROKKENEN

Welke rechten heb je bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?  

De uitvoering van de rechten gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat de aanvraag hiertoe werd ontvangen op het adres: privacy@xxxxx.be. Wanneer deze termijn niet kan worden gehaald, informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.  

Wees steeds zo specifiek mogelijk als jij jouw rechten wil laten uitoefenen. We zullen de identiteit van de aanvrager steeds controleren. De aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart waar pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer onherkenbaar zijn gemaakt. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij jou. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoende bewijs afgeleverd wordt. Welke rechten schrijft de wetgever uitdrukkelijk voor?  

 

Recht op informatie (art.13-14): Dit recht wordt beschreven in dit document.  

 1. Recht op inzage eigen persoonsgegevens (art.15): Je hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij over jouw verwerken. Deze gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.  

 1. Rectificatie van gegevens (verbeteren/vervolledigen) (art.16): De gegevens die wij van jouw verwerken zijn soms niet (meer) correct. Je kan steeds vragen om de onjuiste gegevens te verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.  

 1. Recht op het wissen (art.17): Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door de club geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn wettelijke plichten tot het bijhouden van bepaalde gegevens. Mogelijk functioneren onze diensten niet meer nadat de gegevens werden gewist. 

 1. Recht op het beperken van persoonsgegevens (art.18): Je kan vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer er een vermoeden is dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als je niet akkoord gaat dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang.  

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20): Je kan met ons contact opnemen om te vragen om jouw persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.  

 1. Recht om bezwaar in te dienen (art.21): Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor een wettelijke verplichting zoals het respecteren van sociale en fiscale wetgeving of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

 1. Recht om een klacht in te dienen (art.77): Indien je niet akkoord gaat met ons standpunt of het antwoord op jouw vraag kan je je steeds richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar je klacht kan neerleggen. Het adres van de autoriteit vind je in punt 9 van deze privacyverklaring. 

 1. Recht op intrekking van toestemming: (art.7): Je hebt het recht om een eerder gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan. 

VEILIGHEID, VERTROUWELIJKHEID, VERANTWOORDELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Medewerkers van de club hebben toegang tot uw gegevens. Zij hebben alleen toegang tot deze specifieke gegevens afhankelijk van de dooleinden waarvoor de gegevens werden verzameld en de functie die ze hebben in de club. In dit kader zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen door de club die toezien op een beperkte als geregistreerde toegang. De club bewaart de persoonsgegevens op beveiligde plaatsen binnen de EER (Europese Economische Ruimte) . Wanneer sub-verwerkers bepaalde handelingen uitvoeren welke gevestigd zijn buiten de EER zullen de nodige veiligheidsvoorzieningen hiervoor worden getroffen.  

KV Mechelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de website van KV Mechelen door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van deze van KV Mechelen. Ook kan een link naar een andere website niet worden aanzien voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website.  

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens of uw wenst met ons hiervoor contact op te nemen, of u wenst uw rechten uit te oefenen dan kan dit via mail privacy@kvmechelen.be of via het postadres: KV Mechelen, Kleine Nieuwedijkstraat 53 te 2800 Mechelen.  

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) .  

De GBA is gevestigd  in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 2 274 48 00. E-mail: contact@apd-gba.be.